คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qมีโอกาสหรือไม่ที่น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS จะประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีอื่นที่นอกเหนือจากทริเทียม
Aราวร้อยละ 70 ของน้ำที่กักเก็บไว้ในถังนั้นประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีที่นอกเหนือจากทริเทียม ที่ความเข้มข้นเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ก่อนระบายน้ำนี้ออกไป น้ำนี้จะต้องผ่านกระบวนการบำบัดจนกว่าค่าความเข้มข้นของสารอื่นในน้ำนี้ลดลงถึงระดับที่ต่ำกว่าระยะปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบัน ราวร้อยละ 70 ของน้ำที่กักเก็บไว้ในถังนั้นประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีที่นอกเหนือจากทริเทียม ที่ค่าความเข้มข้นเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด อันเป็นผลจากการดำเนินการต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อการลดขนาดผลกระทบจากการแผ่รังสีในชุมชนโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นกับกระบวนการบำบัดน้ำซึ่งช่วยเพิ่มขนาดการบำบัดได้ถึงขีดสุด
ก่อนการระบายออกไป น้ำนี้จะผ่านกระบวนการบำบัดจนกว่าค่าความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีอื่นลดระดับลงต่ำกว่าระดับปลอดภัยที่กฏหมายกำหนดไว้ ขณะที่
ทริเทียมจะยังคงหลงเหลืออยู่ในน้ำ ทริเทียมจะถูกทำให้เจือจางจนถึงค่าความเข้มข้นต่ำกว่าระดับปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อน้ำระบายสู่มหาสมุทร
ในทำนองเดียวกัน สารอื่นที่มีค่าความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วจะถูกทำให้เจือจางจนค่าความเข้มข้นต่ำลงจนอยู่ในระดับที่อุ่นใจได้มากขึ้น

*ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 TEPCO ได้ดำเนินการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพการบำบัดขั้นที่สองในระบบ ALPS ผลการทดลองนี้ยืนยันได้ว่า ค่าความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีลดลงได้จริง และอัตราความเข้มข้นรวมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งหมด (ยกเว้นทริเทียม) สามารถลดลงต่ำกว่า 1 ผ่านกระบวนการบำบัด
ขั้นที่สองนี้ (อัตราความเข้มข้นรวมสำหรับ 62 นิวไคลด์กัมมันตรังสี และคาร์บอน-14 บนพื้นฐานการทดสอบต่างๆ ที่ทำกับกลุ่มถังกักเก็บ J1-C: ก่อนเข้าสู่การบำบัด
ขั้นที่สอง=2,406; หลังการบำบัดขั้นที่สอง=0.35)

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง