คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS คืออะไร และน้ำนี้แตกต่างจากน้ำปนเปื้อนอย่างไร
Aน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS คือ น้ำปนเปื้อนที่ผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อลดนิวไคลด์กัมมันตรังสีสู่ระดับ
ที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ในขณะที่น้ำปนเปื้อนจะประกอบด้วยสารกัมมันตภาพรังสี และเกิดการปนเปื้อน
หลังสัมผัสกับแท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นภายในอาคารเตาปฏิกรณ์ น้ำนี้ได้รับการบำบัดโดยใช้
ระบบแปรรูปของเหลวขั้นสูง (Advanced Liquid Processing System หรือ ALPS) เพื่อลดนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งหมด ยกเว้นทริเทียม ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

น้ำปนเปื้อนและน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS นั้นแตกต่างกัน น้ำปนเปื้อนจะประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีระดับสูงและออกจากอาคารเตาปฏิกรณ์ทุกวัน
ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS เป็นน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วโดยใช้ระบบแปรรูปของเหลวขั้นสูง (Advanced Liquid Processing System หรือ ALPS)
เพื่อลดนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งหมด ยกเว้นทริเทียม ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการระบายสู่สิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง