สถานการณ์การบูรณะฟื้นฟูเมือง

โดยความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างมากมายจากทั้งผู้คนในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
ทำให้ความพยายามในการบูรณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างมั่นคง
ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต
การพาผู้คนกลับมายังถิ่นฐานของตน
การฟื้นฟูชีวิตให้แก่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้
ตลอดจน การดำเนินการอื่นอีกมากมาย

ฟุกุชิมะวันนี้

เราจะได้ทราบถึงจำนวนผู้อพยพ โครงสร้างพื้นฐาน บ้านเรือน อุตสาหกรรม และการดำรงชีวิตของผู้คน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราทราบถึงการฟื้นฟูที่กำลังดำเนินไปต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดในทุกย่อมหญ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1

เรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำ ALPS และความพยายามประการอื่นเพื่อการปลดระวาง

“ฟุกุชิมะ กับ อินโฟกราฟิกส์“

แม้เวลาจะล่วงเลยมานานมากกว่าสิบปี หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น แต่ความพยายามต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด เราตระหนักว่า
เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องให้เชิญชวนให้ผู้คนมีความ “สนใจรับรู้เรื่องราว” ของฟุกุชิมะ “รับประทาน” อาหารจาก
ฟุกุชิมะ และ “มาเยือน” ฟุกุชิมะ “ฟุกุชิมะกับอินโฟกราฟิกส์” (Fukushima with Infographics) จึงมีเป้าหมาย
ที่จะพาทุกท่านทราบถึงสภาวะปัจจุบันในเชิงตัวเลขว่าด้วยเรื่องการบูรณะฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ เช่น ผลการทดสอบ
อาหารและจำนวนผู้คนที่มาเยือนจังหวัดฟุกุชิมะ เป็นต้น

การขจัดผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียง

โบรชัวร์นี้แนะนำโดยสังเขปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราปริมาณรังสีในฟุกุชิมะ มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและผลการตรวจสอบ ระดับรังสีในฟุกุชิมะเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของโลก และสภาพปัจจุบันของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ