คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ

Qปัจจุบันเมืองต่างๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้ายังคงห้ามมิให้มีการเข้าไปหรือไม่
Aมีการจำกัดการเข้าไปเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น และถือเป็นจำนวนพื้นที่ที่น้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงแรก
หลังเกิดอุบัติเหตุ

อัตราปริมาณรังสีแวดล้อมยังคงสูงอยู่ในบางพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า พื้นที่เหล่านี้ได้รับการประกาศให้เป็นโซนที่ยากต่อการหวนกลับ จึงมีการจำกัดการอยู่อาศัย
ภายในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึง จำกัดการเข้าไปพื้นที่อีกด้วย คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 2.4 ของทั้งหมดพื้นที่ในจังหวัดฟุกุชิมะ

นับตั้งแต่มีการแก้กฎหมาย (พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อการฟื้นฟูฟุกุชิมะ) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 พื้นที่บางส่วนภายในโซนที่ยากต่อ
การหวนกลับได้รับการประกาศให้เป็นฐานการบูรณะฟื้นฟูจำเพาะ อีกทั้ง คำสั่งอพยพในพื้นที่เหล่านี้ได้ถูกยกเลิกไป ตลอดจน ประชาชนได้รับอนุญาตให้กลับมา
อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกครั้ง

มีการอนุมัติแผนต่างๆ สำหรับฐานการบูรณะฟื้นฟูจำเพาะ สำหรับเทศบาลทั้งหมดที่รวบไว้ด้วยกัน (ไม่ว่าจะเป็นเมืองฟุทาบะ เมืองโอคุมะ เมืองนามิเอะ
เมืองโทมิโอกะ เมืองลิทาเทะ และเมืองคัตสึราโอะ) ขณะที่ยังคงดำเนินการขจัดการปนเปื้อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในบริเวณ
ที่กำหนดไว้

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ