คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ

Qมีผู้พักอาศัยคนใดในจังหวัดฟุกุชิมะได้รับผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่
Aที่ผ่านมา ไม่พบการสัมผัสรังสีที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อพิจารณา
จากระดับการสัมผัสรังสีภายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น

จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบว่าการได้รับรังสีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่อย่างใด

หลังเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้า ได้มีการดำเนินการสำรวจ โดยกำหนดเป้าหมายไปยังประชาชน 2.06 ล้านคนในจังหวัดฟุกุชิมะ การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินปริมาณภายนอกในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ผลการสำรวจประเมินปริมาณรังสีของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 93.8 (466,000 คน ไม่รวมเจ้าหน้าที่รังสี)
จากจำนวนทั้งหมด พบว่าอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 2 มิลลิซีเวิร์ต

คณะกรรมการจังหวัดได้ทบทวนข้อเท็จจริงเหล่านี้ โดยพิจารณาร่วมกันกับการศึกษาทางระบาดวิทยาในอดีตซึ่งไม่สามารถชี้ชัดถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างมีนัยสำคัญ ที่ปริมาณ ≤100 มิลลิซีเวิร์ตได้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า ค่าต่างๆ เป็นค่าที่ประมาณในช่วงระยะเวลา 4 เดือนนั้น
สรุปได้ว่า ระดับรังสีนั้นไม่น่าจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายนอกที่เป็นบุคคลที่สามมาร่วมทำการประเมินในแบบของหน่วยงานนั้นด้วยเช่นกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ข้อสรุปไว้ว่า
ไม่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่น และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสีปรมาณู (UNSCEAR)
รายงานว่า ไม่พบความเป็นไปได้ที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนหมู่ประชากร

ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคำถามที่พบบ่อยดังต่อไปนี้: ความปลอดภัยของฟุกุชิมะได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ