คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ

Qอุบัติเหตุในครั้งนั้นมีโอกาสเพิ่มจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดฟุกุชิมะหรือไม่
Aเมื่อพิจารณาจากระดับการสัมผัสรังสีหลังเกิดอุบัติเหตุแล้ว พบว่าไม่น่ามีโอกาสที่จะผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเริ่มขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้น เมื่อได้รับสารในช่วงสั้นๆ ในระดับที่เกินกว่า 100 ถึง 200 มิลลิซีเวิร์ต

หลังเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้า ได้มีการดำเนินการสำรวจ โดยกำหนดเป้าหมายไปยังประชาชน 2.06 ล้านคนในจังหวัดฟุกุชิมะ การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินปริมาณภายนอกในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ผลการสำรวจประเมินปริมาณรังสีของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 93.8 (466,000 คน ไม่รวมเจ้าหน้าที่รังสี)
จากจำนวนทั้งหมด พบว่าอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 2 มิลลิซีเวิร์ต

ในรายงานที่รวบรวมโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสีปรมาณู (UNSCEAR) คณะกรรมการสรุปว่าจะไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งเต้านมที่เกิดจากรังสี (มะเร็งสองประเภทที่เกิดจากการรับรังสีมากที่สุด) หรือในมะเร็งชนิดอื่นๆ
ที่มีก้อน (ยกเว้น มะเร็งต่อมไทรอยด์) ในส่วนของมะเร็งต่อมไทรอยด์นี้ คณะกรรมการสรุปไว้ว่า “ไม่นับว่าพบการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่เป็นผลจากการรับรังสี
จำนวนมาก หลังการเกิดอุบัติเหตุที่เชอร์โนบิล เนื่องจากปริมาณรังสีที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาก”

จึงถือได้ว่า ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเพิ่มจำนวนรายที่เกิดมะเร็งจากการรับรังสี

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ