คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qเหตุใดจึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ไป น้ำนี้ไม่สามารถเก็บไว้ได้หรือ
Aการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ออกมาเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในการเพิ่มพื้นที่ในหน้างานเพื่อความต่อเนื่องในงานการปลดระวางโรงไฟฟ้าฯ อย่างปลอดภัยและไม่ล่าช้า เนื่องจากพื้นที่หน้างานมีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึง พื้นดินที่เป็นที่ตั้งของถังกักเก็บด้วย

ถังกักเก็บที่ตั้งอยู่ภายในโรงไฟฟ้าซึ่งใช้สำหรับกักเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS นอกจากนี้ พื้นดินอันเป็นที่ตั้งของถังนี้จำเป็นต้องก่อสร้างสถานีใหม่ขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารชั่วคราวสำหรับแท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นและสำหรับ
จัดเก็บของเสียที่เกิดจากงานการปลดระวางนี้ด้วย ในลำดับถัดจากนี้ งานที่มีความเสี่ยงต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่น
ออกจากอาคารเตาปฏิกรณ์ล้วนต้องดำเนินไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องที่สุด และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ส่วนที่มีความสำคัญยิ่งจึงเป็นส่วนพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็น
ที่ตั้งของถังกักเก็บ

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง