คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qหากน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ปลอดภัยจริง เหตุใดจึงเก็บไว้ ท่านเลือกเก็บไว้ก่อน
เพราะน้ำนี้ไม่ปลอดภัย ใช่หรือไม่
Aในทางเทคนิคแล้ว เราสามารถระบายน้ำออกไปได้อย่างปลอดภัย หากแต่ เหตุที่ต้องเก็บน้ำไว้ที่หน้างานก่อนนี้ เป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนถึงกระแสตอบกลับทางสังคมและเหตุอันนำมาซึ่ง
การเสื่อมเสียชื่อเสียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

มีการกำจัดทริเทียม ณ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในทั่วโลก (รวมถึง ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และที่ผ่านมาได้มีการเฝ้าสังเกตุการณ์ถึง
ผลกระทบดังกล่าว แต่ไม่พบประเด็นปัญหาใดที่มีสาเหตุมาจากทริเทียม และเมื่อพิจารณาจากรายงานที่เผยแพร่โดย IAEA ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 การปล่อย
น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ที่กักเก็บไว้ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 เป็นที่ยอมรับได้ว่า “มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค” และเพื่อ “
ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา” จึงให้กักเก็บน้ำดังกล่าวไว้ที่โรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันก่อน เพื่อให้มีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนถึงกระแสตอบกลับทางสังคมและ
เหตุอันนำมาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินการต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาอย่าง
ละเอียดและระมัดระวังถึงกระบวนการภาคปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัด จน 6 ปีต่อมา ได้มีการรวบรวมรายงานไว้เป็นจำนวนมากถึง 4,000 ฉบับ ทำให้เกิด
ความมั่นใจจนนำไปสู่การอนุมัติให้ปล่อยน้ำดังกล่าวลงสู่มหาสมุทรได้ในท้ายที่สุด

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง