คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1

Qหน่วยงานนานาชาติกำลังอยู่ระหว่างการตรวจประเมินสถานการณ์ของโรงไฟฟ้าใช่หรือไม่
Aใช่แล้ว ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้ดำเนินการทบทวนถึง 4 ครั้ง

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก IAEA ได้ดำเนินการทบทวนสถานการณ์ของโรงไฟฟ้าฯ แห่งที่ 1 ซึ่งรวมถึง เรื่องการบริหารจัดการน้ำปนเปื้อน
และการปลดระวางต่างๆ และได้เผยแพร่ผลการทบทวนดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน

ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ รัฐบาลกลางได้กำหนดแผนงาน กระบวนการ และเป้าหมายในการปลดระวางโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไว้ในแผนกลยุทธ์ระยะกลางและ
ระยะยาว เพื่อจะสามารถปลดระวางโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 ของ TEPCO ได้ในท้ายที่สุด

โดยการร้องขอของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น IAEA ได้ดำเนินการประเมินทางวิชาการระดับนานาชาติถึง 4 ครั้งตามแผนกลยุทธ์ โดยทำการประเมินครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่สามในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และครั้งที่สี่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อีกทั้ง มีการรวบรวมและเรียบเรียงความเห็นจากการตรวจประเมินดังกล่าวไว้ในรูปของรายงานซึ่งสามารถค้นดูได้จากเว็ปไซต์ของ IAEA