คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1

Qสถานการณ์ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
Aแท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นยังคงตกค้างอยู่ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ แต่ยังคงมีการฉีดน้ำหล่อเย็น
เข้าเตาปฏิกรณ์ต่อเนื่องเช่นกัน จึงช่วยประคองสิ่งนี้ไว้ให้อยู่ในระดับที่เสถียร

งานการปลดระวางยังคงดำเนินต่อไปในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 ของ TEPCO

แท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นยังคงตกค้างในเตาปฏิกรณ์หน่วยที่ 1 ถึง 3 ขณะที่ยังคงมีการฉีดน้ำหล่อเย็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงสิ่งนี้ไว้ให้อยู่ใน
ระดับที่เสถียร แท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นนี้เป็นสารถูกทำให้เย็นตัวลงและมีสถานะเป็นของแข็ง (สารผสมระหว่างแท่งเชื้อเพลิงที่หลอมละลาย
แล้วกับสารหุ้มเชื้อเพลิง) ยังคงหลงเหลืออยู่ภายหลังการหลอมละลาย (เมื่อแกนปฏิกรณ์ไม่สามารถลดอุณหภูมิลงได้ แต่กลับอยู่ในสภาวะที่ร้อนเกิน ไปจนเป็นเหตุ
ให้เชื้อเพลิงหลอมละลาย) ผลการสำรวจต่างๆ ที่ดำเนินไปภายในเตาปฏิกรณ์เหล่านี้และผลการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ บอกเราว่า เชื้อเพลิงหลอมนี้มิได้มี
การรั่วไหลออกสู่ภายนอกในระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุนั้น

มีการเฝ้าระวังระดับรังสีในอากาศและน้ำรอบเขตโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ส่วนผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดวางระบบเพื่อความรวดเร็วในการรายงานและการจัดการกับการเพิ่มขึ้นของขนาดรังสีแวดล้อมหรือความหนาแน่นของสารกัมมันตภาพรังสีในอากาศอีกด้วย