คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มในฟุกุชิมะและทั่วประเทศญี่ปุ่น

Qผลการตรวจสอบอาหารครั้งล่าสุดระบุไว้อย่างไร
Aในช่วงหลายปีหลังนี้ แทบไม่พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารใดจะเกินกว่าค่าขีดจำกัดบนที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้สำหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอาหารเลย ซึ่งค่าดังกล่าวถือเป็นระดับการควบคุมที่เข้มงวดที่สุดในโลกแล้ว

มาตรฐานอาหารในแง่สารซีเซียมกัมมันตภาพรังสีของประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ที่ 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมในอาหารทั่วไป และ 50 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมในนม ถือเป็นระดับมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในโลก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตร ป่าไม้ และประมงในช่วงหลังมานี้ ไม่ปรากฎกรณีใด
ที่ระบุว่าพบสารซีเซียมกัมมันตภาพรังสีสูงเกินกว่ามาตรฐานเหล่านี้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ไม่พบสารซีเซียมกัมมันตภาพรังสีแต่อย่างใด

ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการดำเนินการตรวจสอบผลิตผลต่างๆ ในที่นี้ คือ ข้าวกล้อง (1,055 ตัวอย่าง) ผักและผลไม้ (2,078 ตัวอย่าง) ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ (3,128 ตัวอย่าง) ผลิตภัณฑ์ประมง (3,127 ตัวอย่าง) ปลาในแม่น้ำและทะเลสาบ (162 ตัวอย่าง) ปลาที่เพาะเลี้ยงบนแหล่งน้ำ
ในแผ่นดิน (22 ตัวอย่าง) พืชและเห็ดเพาะปลูกที่สามารถรับประทานได้ (990 ตัวอย่าง) และพืชและเห็ดป่าที่สามารถรับประทานได้ (512 ตัวอย่าง) ผลการตรวจสอบข้างต้นระบุว่า ไม่พบอาหารใดที่มีสารซีเซียมกัมมันตภาพรังสีเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้เลย

เป็นเวลากว่า 8 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการตรวจสอบข้าวทั้งหมดที่เพาะปลูกในจังหวัดฟุกุชิมะ รวมทั้งสิ้น 88.15 ล้านการตรวจสอบ และ
เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ที่ไม่พบว่ามีข้าวใดที่มีสารซีเซียมกัมมันตภาพรังสีเกินกว่าค่าที่กำหนดเลย ซึ่งมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจำกัดการดูดซึม
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืชผลและปศุสัตว์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราบรรลุถึงเป้าหมายนี้ และเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจสอบที่น่าพึงพอใจนี้ ทำให้เราได้
เริ่มผ่อนคลายการตรวจสอบข้าว นอกจากนี้ นับตั้งแต่ฤดูเก็บเกี่ยว พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมา ข้าว (ยกเว้น ข้าวที่เพาะปลูกในบางพื้นที่ที่จำกัดไว้เท่านั้น เช่น พื้นที่ที่
ก่อนหน้านี้มีการออกคำสั่งอพยพ) ต้องเข้าสู่การตรวจสอบเชิงเฝ้าระวังในลักษณะเดียวกันกับอาหารประเภทอื่น ตราบใดที่ผลการตรวจสอบเชิงเฝ้าระวังนี้ยังแสดง
ให้ เห็นว่านิวไคลด์กัมมันตรังสียังอยู่เหนือกว่าค่าที่กำหนดไว้นั้น มาตรการต่างๆ จะดำเนินไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ไม่มีการจำหน่ายข้าวดังกล่าวออกสู่ตลาด