คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มในฟุกุชิมะและทั่วประเทศญี่ปุ่น

Qผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และประมงในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เหมาะสมหรือไม่
Aการตรวจสอบต่างๆ ดำเนินไปอย่างเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
ตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์อาหารจะได้รับการตรวจสอบเชิงเฝ้าระวังในแง่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐระดับ
จังหวัดแต่ละแห่งทำหน้าที่ในการวางแผนการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบเชิงเฝ้าระวังนี้

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และประมงอยู่ภายใต้การตรวจสอบเชิงเฝ้าระวังอย่างละเอียดก่อนการจำหน่าย และมีการนำผลการตรวจสอบดังกล่าวไปเผยแพร่ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น และบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปี
พบว่ามีการตรวจสอบมากกว่า 200,000 ครั้ง และไม่พบผลิตภัณฑ์อาหารใดที่จำหน่ายในตลาดทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเกินค่าขีดจำกัดสูงสุดนี้ กรณีที่พบ
สินค้าหลายรายการจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกินกว่าค่าขีดจำกัดบน จะมีการยับยั้งการจัดส่งสินค้านั้นไปยังพื้นที่ปลายทางด้วย

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาหารและการเกษตร (The Joint FAO/IAEA Centre of Nuclear Techniques in Food and Agriculture) ได้ตรวจประเมินวิธีการเฝ้าระวังของประเทศญี่ปุ่นและให้ข้อสรุปไว้ว่า “มาตรการต่างๆ เพื่อการเฝ้าระวังและรับมือต่อประเด็นปัญหาด้านการปนเปื้อนนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอาหารถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว และห่วงโซ่อาหารอยู่ภายใต้การควบคุมจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง”

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด ท่านสามารถค้นดูได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้คำถามที่พบบ่อย: ผลการตรวจสอบอาหารครั้งล่าสุดระบุไว้อย่างไร