FAQ

關於核電事故後的狀況和日本政府的應對

 • Q1
 • Q2

關於福島的安全性

 • Q3
 • Q4
 • Q5
 • Q6
 • Q7
 • Q8
 • Q9
 • Q10
 • Q11

關於福島的復興

 • Q12
 • Q13
 • Q14
 • Q15

日本及福島的食品/飲用水的安全性

 • Q16
 • Q17
 • Q18
 • Q19

關於福島第一核電廠

 • Q20
 • Q21
 • Q22
 • Q23

ALPS處理水/氚

 • Q24
 • Q25
 • Q26
 • Q27
 • Q28
 • Q29
 • Q30