ฟุกุชิมะ
กับ
อินโฟกราฟิกส์

แม้เวลาจะล่วงเลยมานานมากกว่าสิบปี หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น แต่ความพยายามต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ขจัดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด เราตระหนักว่า เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องให้เชิญชวนให้ผู้คนมีความ “สนใจรับรู้เรื่องราว” ของฟุกุชิมะ
“รับประทาน” อาหารจากฟุกุชิมะ และ “มาเยือน” ฟุกุชิมะ “ฟุกุชิมะกับอินโฟกราฟิกส์” (Fukushima with Infographics) จึงมีเป้าหมายที่จะพาทุกท่าน
ทราบถึงสภาวะปัจจุบันในเชิงตัวเลขว่าด้วยเรื่องการบูรณะฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ เช่น ผลการทดสอบอาหารและจำนวนผู้คนที่มาเยือนจังหวัดฟุกุชิมะ เป็นต้น

อินโฟกราฟิกส์1

ลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง
ของจังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน
~ส่งจำหน่ายจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบในระดับที่เข้มงวดแล้วเท่านั้น!~

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และประมงจากจังหวัดฟุกุชิมะต้องผ่านการทดสอบสารกัมมันตรังสีตั้งแต่ในขั้นตอนของการผลิต (ทั้งในพื้นที่ที่ดำเนินการผลิตและกับผู้ผลิตแต่ละราย) ตลอดจน การกระจายสินค้า และการบริโภค ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และประมงที่จัดส่งถึงมือผู้บริโภคจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการทดสอบและได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น

ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสีในอาหาร (ผลผลิตในปีงบการเงิน พ.ศ. 2562)

ข้าวกล้อง
0
ตัวอย่าง
9,477,617
 ตัวอย่าง

ช่วงที่ดำเนินการตรวจสอบแบบ 100%:
วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ผักและผลไม้
0
ตัวอย่าง
2,180
 ตัวอย่าง
สินค้าปศุสัตว์
0
 ตัวอย่าง
4,102
 ตัวอย่าง
อาหารทะเล
0
 ตัวอย่าง
5,439
 ตัวอย่าง
ปลูกพืชที่กินได้และเห็ด
0
 ตัวอย่าง
1,161
 ตัวอย่าง
พืชกินป่าและเห็ด
0
 ตัวอย่าง
781
 ตัวอย่าง
ปลาน้ำจืดที่เลี้ยง
0
 ตัวอย่าง
66
 ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ประมงน้ำจืด
4
 ตัวอย่าง
1,129
 ตัวอย่าง
ระเด็น

หากผลิตภัณฑ์มีค่านี้เกินกว่ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ถูกกระจายสู่ผู้บริโภค
และแน่นอนว่า จะไม่พบในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าอื่นใดด้วยเช่นกัน

อินโฟกราฟิกส์2

ระแสความนิยมในโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว!
สินค้าเกษตร สาเกญี่ปุ่น
ของจังหวัดฟุกุชิมะ

ขณะที่บางประเทศและบางพื้นที่ที่ในอดีตเคยเป็นปลายทางการส่งออกสำคัญในช่วงก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวจะยังคงมีการควบคุมการนำเข้าอยู่
แต่จังหวัดฟุกุชิมะได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรถึงราว 305 ตันในปีงบการเงิน พ.ศ. 2562 ซึ่งดีกว่ายอดส่งออกของปีก่อนหน้าและถือเป็นยอดสูงสุด
ในประวัติการณ์ นอกจากนี้ การส่งออกเหล้าสาเกและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นของญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมและมียอดขายที่เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูล: แผนกส่งเสริมการค้าจังหวัดฟุกุชิมะ

ระเด็น

สาเกจากจังหวัดฟุกุชิมะเป็นตัวแทนสาเกของญี่ปุ่น โดยได้รับเหรียญทองจาก “National New Sake Appraisal“ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถึง 9 สมัยติดต่อกัน

อินโฟกราฟิกส์3

อัตราปริมาณรังสีในอากาศ
ในจังหวัดฟุกุชิมะและต่างประเทศ

ระดับรังสีในเมืองหลักของจังหวัดฟุกุชิมะไม่แตกต่างจากโตเกียวและเมืองใหญ่ในทั่วโลก นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบรังสีที่วัดได้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2554 เราพบว่าความพยายามในการสลายการปนเปื้อนและโดยอาศัยคุณสมบัติของสารกัมมันตรังสี (ที่ภาวะกัมมันตภาพรังสีลดลงทีละน้อย) ยังผลให้ระดับรังสีในจังหวัดฟุกุชิมะลดต่ำลงเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น อัตราปริมาณรังสีในอากาศในตัวเมืองฟุกุชิมะได้ลดลง
เหลือเพียงหนึ่งในยี่สิบเท่านั้น

Fukushima

ระเด็น

อัตราปริมาณรังสีในอากาศในเมืองใหญ่ของจังหวัดฟุกุชิมะเกือบจะเท่ากับเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลก

อินโฟกราฟิกส์4

ำนวนผู้มาเยือนจังหวัดฟุกุชิมะ

มีชาวต่างชาติที่มาเยือนและพักค้างคืนที่จังหวัดฟุกุชิมะเป็นจำนวนมากขึ้นและมากกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยซ้ำ!

ระเด็น

มี 3 พื้นที่ในจังหวัดฟุกุชิมะที่ได้มีการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงให้เป็นรูปแบบที่น่าดึงดูดและเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำที่ใด ตามสภาวะอากาศและทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างไป ยิ่งหากท่านทราบถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่แล้ว ท่านจะยิ่งได้เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไป
ด้วย ความหลากหลายในจังหวัดฟุกุชิมะแห่งนี้มากขึ้นด้วย!