คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มในฟุกุชิมะและทั่วประเทศญี่ปุ่น

Qผลิตภัณฑ์อาหารจากจังหวัดฟุกุชิมะปลอดภัยหรือไม่
Aมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในโลก และใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทั่วประเทศ รวมถึง ในจังหวัดฟุกุชิมะด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นต้องผ่านการตรวจสอบ
ก่อนจำหน่ายสู่ท้องตลาดเสมอ ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าวจะถือได้ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่นในแง่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอาหารถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่เข้มงวดที่สุดในโลก และผลิตภัณฑ์อาหารจากจังหวัดฟุกุชิมะ ตลอดจนทั่วประเทศญี่ปุ่นล้วนอยู่ภายใต้การตรวจสอบต่างๆ ที่มีเข้มงวดยิ่งเช่นกัน

ขีดจำกัดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอาหารของประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ที่ระดับปลอดภัย (คือ น้อยกว่า 1 มิลลิซีเวิร์ต/ปี) ดังนั้น การบริโภคเป็นประจำจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือผลเสียต่อสุขภาพในระดับที่น้อยมากหรืออาจไม่สำคัญใด ระดับดังกล่าวนี้อยู่ภายในกรอบที่ถูกกำหนดไว้เป็นแนวทางโดย Codex Alimentarius Commission (CAC) ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

ในบริเวณที่มีการผลิตอาหารในจังหวัดฟุกุชิมะ มีการใช้มาตรการต่างๆ เช่น การควบคุมปุ๋ย การใช้สารปรับสภาพดิน และดินเพาะเลี้ยง เพื่อจำกัดการถ่ายโอน
และการดูดซึมของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืชผลและปศุสัตว์ นอกจากนี้ ผลิตผลทางการเกษตร ป่าไม้ และประมง ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบเชิงเฝ้าระวัง
ก่อนการจ หน่าย โดยได้มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสาธารณะด้วย

จากผลการดำเนินมาตรการต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าระดับของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอาหารลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และในช่วงปีหลังมานี้ แทบไม่ปรากฎ
กรณีที่สารซีเซียมกัมมันตภาพรังสีจะเกินกว่าค่าขีดจำกัดบนเลย (100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมในอาหารทั่วไป และ 50 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมในนม)

เมื่อสมมติฐานจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยเฉลี่ยแล้ว การได้รับสารจากการรับประทานอาหารจะอยู่ในระดับเล็กน้อยมาก คือ ประมาณ 0.0005–0.0010
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับราวร้อยละ 0.1 ของขีดจำกัดบน (< 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด