คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ

Qปริมาณรังสีในจังหวัดฟุกุชิมะอยู่ในระดับใด
Aปริมาณรังสีในเมืองหลักของจังหวัดฟุกุชิมะอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากในโตเกียวหรือเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลก

ระดับรังสีในจังหวัดฟุกุชิมะลดลงตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ผ่านการดำเนินการขจัดการปนเปื้อน ประกอบกับการลดปริมาณลงเองตามธรรมชาติ (วัสดุกัมมันตรังสี
จะลดความเป็นกัมมันตภาพรังสีลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป) ทั้งนี้ ในโซนที่ยากต่อการหวนกลับยังมีระดับรังสีที่ข้างสูงอยู่ แต่ในพื้นที่อื่นๆ ที่ผู้คนสามารถใช้
ชีวิตได้ ตามปกติ จะมีระดับรังสีที่ไม่ต่างจากในโตเกียว นิวยอร์ก หรือโซลเลย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ