คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ

Qฟุกุชิมะเป็นพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยได้หรือไม่
Aปัจจุบัน ผู้คนสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติในบริเวณพื้นที่ร้อยละ 97.6 ของจังหวัดฟุกุชิมะ และมีประชาชน
ราว 1.82 ล้านคนอาศัยในจังหวัดนี้แล้ว

ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 มีประชาชนราว 1.82 ล้านคนเข้าอาศัยอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะแล้ว

แม้หลังเกิดอุบัติเหตุ เมืองและหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าจะได้รับคำสั่งอพยพก็ตาม แต่คำสั่งเหล่านี้ได้ถูกยกเลิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้
เหลือเพียงบางโซนที่ยากต่อการหวนกลับ เป็นโซนที่มีการจำกัดการเข้าพื้นที่ โดยพื้นที่เหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.4 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดฟุกุชิมะ
เท่านั้น ส่วนงานขจัดการปนเปื้อนเพื่อกำจัดสารกัมมันตรังสีนั้นยังคงดำเนินต่อเนื่องมา และขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในทุกพื้นที่ที่คาดไว้สำหรับโซนที่ยาก
ต่อการหวนกลับที่ยังเหลืออยู่

โดยการยกเลิกคำสั่งอพยพนี้ ส่วนงานเทศบาลต่างๆ กำลังประสานเกี่ยวกับแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน และผู้คนกำลังทยอยกลับบ้านเรือนของพวกเขา

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ